• -15% za zapis na Newsletter
  Subskrybuj Newsletter Douglas i odbierz 15% rabatu.
 • Wysy?ka gratis od 199 z?!
  Wszystkie zamówienia powy?ej 199 z? wysy?amy GRATIS! Czas dostawy to 3-4 dni robocze!
 • Dostawa w ci?gu 3-4 dni roboczych
  Czas dostawy to 3-4 dni robocze! Wszystkie zamówienia od 199 z? wysy?amy GRATIS!
 • Bezp?atny zwrot
  Zakupione produkty mo?esz z ?atwo?ci? zwróci? w ci?gu 30 dni - tak?e w perfumeriach.
 • Perfumerie
  Znajd? perfumeri? w swojej okolicy Tutaj znajdziesz profesjonalne doradztwo, informacje o us?ugach kosmetycznych, wydarzeniach i aktualnych ofertach.
  U?yj mojej obecnej lokalizacji
 • Karta Douglas
 • Newsletter
Zwroty i reklamacje


Zwroty

1.Rezygnacja i zwrot

Na douglas.pl masz mo?liwo?? bezp?atnego zwrotu zamówionych przez Ciebie produktów w ci?gu 30 dni od daty odebrania zamówienia. Formularz zwrotu znajdziesz w paczce z Twoim zamówieniem. Je?eli zamówienie zosta?o op?acone kart? kredytow?, PayPal lub Przelewy24 - zwrot nast?pi automatycznie.

W przypadku:

? uregulowania nale?no?ci przelewem bankowym lub gdy zamówienie by?o op?acone przy odbiorze, uprzejmie prosimy o podanie danych rachunku bankowego zleceniodawcy w odpowiednim polu na formularzu zwrotu. Dokonamy zwrotu nale?no?ci na wskazany rachunek.

W ka?dym z ww. przypadków zwrot nale?no?ci powinien nast?pi? nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od dnia wys?ania przez Kupuj?cego o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy.

Zwrotu mo?esz dokona? na kilka sposobów:

1.Zwrot InPost

Zamówienie mo?esz zwróci? w bardzo prosty sposób przez szybkiezwroty.pl.

Wystarczy, ?e wejdziesz na stron? szybkiezwroty.pl, wybierzesz douglas.pl jako swój sklep internetowy i w formularzu podasz wszystkie niezb?dne dane.
Po zatwierdzeniu zwrotu, w ci?gu kilku godzin otrzymasz SMS z kodem na wskazany przez Ciebie nr telefonu. Wystarczy, ?e na kartonie, w którym zwracasz zamówienie napiszesz swój kod i zaniesiesz paczk? do dowolnego paczkomatu InPost. Kod pos?u?y Ci tak?e jako klucz do otwarcia skrytki paczkomatu Inpost.

Wi?cej informacji dot. zwrotu zamówień przez us?ug? InPost znajdziesz na stronie szybkiezwroty.pl

2.Zwrot DHL

W celu nadania przesy?ki kurierem DHL, kliknij tutaj.

W pierwszym kroku podaj powód zwrotu lub nr zwracanego zamówienia.

Nast?pnie podaj dane nadawcy zwracanego zamówienia.

W kolejnym kroku wybierz, czy chcesz nada? paczk? samodzielnie w dowolnym punkcie DHL Parcel Shop (mo?esz wygenerowa? etykiet? samodzielnie lub zaznaczy? opcj? wydruku etykiety w punkcie DHL) lub umów kuriera, który odbierze paczk? bezpo?rednio od Ciebie (wybierz dogodny dla siebie termin oraz zaznacz czy wydrukujesz etykiet? samodzielnie, czy kurier ma przyjecha? z wydrukowanym listem przewozowym).

Potwierdzenie mo?liwo?ci nadania zostanie wys?anie na Twój adres e-mail wraz z etykiet?.

3.Zwrot w perfumerii

Zwrotu mo?esz tak?e dokona? w wybranej przez siebie perfumerii stacjonarnej.
Wyj?tkiem s? karty upominkowe, które nie mog? zosta? zwrócone w perfumeriach stacjonarnych, tylko poprzez kuriera lub paczkomaty.

Reklamacje

2. Reklamacje

1.Douglas zobowi?zany jest dostarczy? produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupuj?cy jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzeda?y stosuje si? przepisy Kodeksu cywilnego o sprzeda?y (przepisy dot. r?kojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytu?u wad produktu (rzeczy) powinny by? zg?aszane zgodnie z tymi przepisami.

2.Je?eli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupuj?cy mo?e sk?adaj?c reklamacj?:

a) ??da? usuni?cia wady albo

b) ??da? wymiany produktu na produkt wolny od wad albo

c) z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny albo

d) z?o?y? o?wiadczenie o odst?pieniu od umowy (od umowy nie mo?na odst?pi?, o ile wada produktu jest nieistotna).

3.Douglas jest zobowi?zany wymieni? rzecz wadliw? na woln? od wad lub usun?? wad? w rozs?dnym czasie bez nadmiernych niedogodno?ci dla Kupuj?cego. Douglas mo?e odmówi? zado??uczynienia ??daniu Kupuj?cego, je?eli doprowadzenie do zgodno?ci z umow? produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupuj?cego jest niemo?liwe, albo w porównaniu z drugim mo?liwym sposobem doprowadzenia do zgodno?ci z umow? wymaga?oby nadmiernych kosztów.

4.W razie, gdy Kupuj?cy z?o?y o?wiadczenie o obni?eniu ceny, albo odst?pieniu od umowy, wówczas Douglas mo?e jednak wymieni? wadliwy produkt na wolny od wad, albo wad? usun??, o ile czynno?ci te nast?pi? niezw?ocznie i bez nadmiernych niedogodno?ci dla Kupuj?cego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy produkt by? ju? wymieniony lub naprawiany przez Douglas albo Douglas nie uczyni? zado?? obowi?zkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowi?zkowi usuni?cia wady.

5.Kupuj?cy mo?e zamiast zaproponowanego przez Douglas usuni?cia wady ??da? wymiany produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu ??da? usuni?cia wady, chyba ?e doprowadzenie produktu do zgodno?ci z umow? w sposób wybrany przez Kupuj?cego jest niemo?liwe, albo wymaga?oby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Douglas.

6.Obni?ona cena powinna pozostawa? w takiej proporcji do ceny wynikaj?cej z umowy, w jakiej warto?? produktu z wad? pozostaje do warto?ci produktu bez wady.

7.Przy ocenie nadmierno?ci kosztów – o których mowa w ust. 3 oraz 5 powy?ej - uwzgl?dnia si? warto?? produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak?e bierze si? pod uwag? niedogodno?ci, na jakie nara?a?by Kupuj?cego inny sposób zaspokojenia.

8.Reklamacje nale?y sk?ada? pisemnie na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu.

9.Sk?adaj?c reklamacj? nale?y opisa? wad? produktu. Kupuj?cy mo?e wykorzysta? do tego celu formularz zwrotu przes?any Kupuj?cemu wraz z produktem. Produkt musi zosta? przes?any z powrotem wraz z reklamacj? na adres wskazany w § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przes?anie produktu jest zb?dne dla wyja?nienia sprawy, a Kupuj?cy ??da jedynie obni?enia ceny, o ile uprawnienie takie mu przys?uguje. Kupuj?cy zobowi?zany jest jednak przes?a? produkt na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu, je?li spó?ka Douglas uzna to za konieczne. Koszt przesy?ki zwracany jest przez Sprzedawc? w razie uznania reklamacji za uzasadnion?. Przes?anie produktu przez Kupuj?cego na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu za pobraniem nie b?dzie akceptowane. Produkt mo?e zosta? równie? przes?any przez klienta za po?rednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez spó?k? Douglas.
W celu nadania przesy?ki kurierem DHL, kliknij tutaj.

W pierwszym kroku podaj powód zwrotu lub nr zwracanego zamówienia.

Nast?pnie podaj dane nadawcy zwracanego zamówienia.

W kolejnym kroku wybierz, czy chcesz nada? paczk? samodzielnie w dowolnym punkcie DHL Parcel Shop (mo?esz wygenerowa? etykiet? samodzielnie lub zaznaczy? opcj? wydruku etykiety w punkcie DHL) lub umów kuriera, który odbierze paczk? bezpo?rednio od Ciebie (wybierz dogodny dla siebie termin oraz zaznacz czy wydrukujesz etykiet? samodzielnie, czy kurier ma przyjecha? z wydrukowanym listem przewozowym).

Potwierdzenie mo?liwo?ci nadania zostanie wys?anie na Twój adres e-mail wraz z etykiet?.

10.Douglas, najpó?niej w ci?gu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje si? do z?o?onej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym post?powaniu. W przypadku, gdy reklamacja b?dzie uzasadniona, Serwis poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Je?eli Kupuj?cy za??da? wymiany rzeczy lub usuni?cia wady, albo z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny, okre?laj?c kwot?, o któr? cena ma by? obni?ona, a Douglas nie ustosunkowa? si? do tego ??dania w terminie 14 dni, uwa?a si?, ?e ??danie to uzna? za uzasadnione.

11.Douglas odpowiada z tytu?u r?kojmi, je?eli wada zostanie stwierdzona przed up?ywem dwóch lat od dnia wydania produktu Kupuj?cemu. Roszczenie o usuni?cie wady lub wymian? rzeczy sprzedanej na woln? od wad przedawnia si? z up?ywem roku, licz?c od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie mo?e zakończy? si? przed up?ywem terminu okre?lonego w zdaniu poprzednim.

12.Douglas nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty oraz nie ?wiadczy us?ug posprzeda?owych.

13.Kupuj?cy posiada mo?liwo?? skorzystania z pozas?dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:

a.Kupuj?cy uprawniony jest do zwrócenia si? do sta?ego polubownego s?du konsumenckiego dzia?aj?cego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygni?cie zaistnia?ego sporu;

b.Kupuj?cy uprawniony jest do zwrócenia si? do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz?cie post?powania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistnia?ego sporu;

c.Kupuj?cy mo?e uzyska? bezp?atn? pomoc w sprawie rozstrzygni?cia sporu korzystaj?c tak?e z bezp?atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji spo?ecznej, do której zadań statutowych nale?y ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

14.Je?eli Kupuj?cy nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje si? (zastosowanie znajduj? przepisy Kodeksu cywilnego). Reklamacja powinna zosta? z?o?ona na adres wskazany w ust. 8 powy?ej.

天天影院