• -15% za zapis na Newsletter
  Subskrybuj Newsletter Douglas i odbierz 15% rabatu.
 • Wysy?ka gratis od 89z?!
  Wszystkie zamówienia powy?ej 89z? wysy?amy GRATIS! Czas dostawy to 3-4 dni robocze!
 • Dostawa w ci?gu 3-4 dni roboczych
  Czas dostawy to 3-4 dni robocze! Wszystkie zamówienia od 89 z? wysy?amy GRATIS!
 • Bezp?atny zwrot
  Zakupione produkty mo?esz z ?atwo?ci? zwróci? w ci?gu 30 dni - tak?e w perfumeriach.
 • Perfumerie
  Znajd? perfumeri? w swojej okolicy Tutaj znajdziesz profesjonalne doradztwo, informacje o us?ugach kosmetycznych, wydarzeniach i aktualnych ofertach.
  U?yj mojej obecnej lokalizacji
 • Karta Douglas
 • Newsletter
Regulamin serwisu douglas.pl

Wersja z dnia 15.05.2018§ 1 Zakres obowi?zywania regulaminu i jego tre??

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej ?Regulaminem”) normuje wszelkie sprawy zwi?zane z korzystaniem z serwisu Douglas.pl (zwanego dalej ?Serwisem”).

2.Douglas (jak zdefiniowano poni?ej) mo?e w ka?dym czasie zmieni? Regulamin przez udost?pnienie w Serwisie jego nowej wersji. Zmiana obowi?zuje od 8. dnia po dniu zast?pienia starego Regulaminu nowym chyba, ?e nowy Regulamin przewiduje pó?niejsze wej?cie w ?ycie zmiany. Douglas zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczaj?c odpowiedni? informacj? w Serwisie pod linkiem ?Regulamin” przez okres jednego miesi?ca. Do ofert z?o?onych w okresie obowi?zywania starego Regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje si? stary Regulamin.

3.Integraln? cz??? niniejszego Regulaminu stanowi? Za??czniki 1 i 2, do których odsy?aj? postanowienia § 2 ust. 5 i § 2 ust. 6 Regulaminu.

4.Niniejszy Regulamin wraz z wymienionymi w ust. 3 powy?ej Za??cznikami mo?e zosta? ?ci?gni?ty jako plik PDF, zapisany i wydrukowany.

§ 2 Informacje obligatoryjne

1.Serwis prowadzony jest przez spó?k? Douglas Polska Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie, adres: ul.Zaj?cza 4, 00-351 Warszawa, zarejestrowan? w rejestrze przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonym przez S?d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS: 0000051020, NIP: PL 897-166-08-90, REGON: 932675216, kapita? zak?adowy: 28.362.000,00 z? (zwan? dalej ?Douglas“).

2.Kupuj?cym mo?e by? osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno?? prawn? (zwanym dalej ?Kupuj?cym” lub ?Klientem”).

3.Ze spó?k? Douglas mo?na skontaktowa? si? pod adresem wskazanym w ust. 1 powy?ej, pod numerem faksu 22 330 98 76, pod numerem telefonu 801 101 800 (od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 09:00 do 18:00) oraz pod adresem e-mail: info@douglas.pl.

4.Serwis s?u?y informowaniu o spó?ce Douglas Polska Sp. z o.o. i o produktach oferowanych przez t? spó?k?, w tym przede wszystkim o kosmetykach, rejestrowaniu Klientów oraz zawieraniu i wykonywaniu umów sprzeda?y dotycz?cych tych produktów.

5.W celu korzystania z Serwisu w pe?nym zakresie po stronie Klienta musz? by? spe?nione pewne wymagania techniczne; wymagania te, a tak?e informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagro?eniach zwi?zanych z korzystaniem z Serwisu, a tak?e o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez Douglas do systemu informatycznego Klienta, zawarte s? w Za??czniku 1.

6.Informacje i regulacje dotycz?ce ochrony danych osobowych zawarte s? w Za??czniku 2.

7.Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klientów Serwisu tre?ci bezprawnych lub naruszaj?cych dobre obyczaje.

8.Wszelkie uwagi dotycz?ce funkcjonowania Serwisu i produktów zamieszczonych w Serwisie nale?y sk?ada? pisemnie, faksem, telefonicznie lub e-mailem na adres, numer faksu, numer telefonu lub adres e-mail wskazane w ust. 3 powy?ej. Douglas, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje si? do z?o?onej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym post?powaniu.

9.Z chwil? rejestracji w Serwisie, b?d? z chwil? z?o?enia zamówienia bez rejestracji w Serwisie dochodzi do zawarcia pomi?dzy Douglas a Klientem umowy o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?, zgodnie z ustaw? z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?. Umowa taka zostaje zawarta na czas nieokre?lony. Ka?da ze stron umowy o ?wiadczenie us?ug mo?e j? wypowiedzie? bez wskazania przyczyn. O?wiadczenie o wypowiedzeniu takiej umowy wywiera skutek na koniec miesi?ca kalendarzowego, w którym o?wiadczenie to zosta?o dor?czone drugiej stronie w formie pisemnej. Ustanie mocy wi???cej umowy o ?wiadczenie us?ug nast?puje po up?ywie miesi?cznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z chwil? dor?czenia drugiej stronie pisemnego o?wiadczenia. Ustanie mocy wi???cej umowy o ?wiadczenie us?ug pozostaje bez wp?ywu na moc wi???c? i tre?? umów sprzeda?y produktów, które zosta?y zawarte przez Klienta przed dat? ustania mocy wi???cej umowy o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?. W razie ustania pomi?dzy stronami mocy wi???cej umowy o ?wiadczenie us?ug, konto danego Klienta przestanie by? aktywne i dost?pne dla niego, za? wszelkie z?o?one przez niego zamówienia, za wyj?tkiem zamówień, co do których dosz?o ju? do zawarcia umów sprzeda?y, zostan? anulowane.

10.Douglas jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowi?zuj?cych przepisach prawa, a tak?e z nast?puj?cych wa?nych powodów:

a)powtarzaj?cego si? anulowania zamówienia z?o?onego przez Klienta na skutek z?o?enia zamówienia z wyborem formy p?atno?ci w postaci przelewu bankowego przy jednoczesnym niedokonaniu p?atno?ci w terminie ustalonym w Regulaminie,

b)powtarzaj?cego si? nieodebrania zamówienia z?o?onego przez Klienta w razie wyboru formy p?atno?ci za pobraniem przy odbiorze przesy?ki b?d? w razie wyboru dostawy zamówienia do perfumerii Douglas,

c)naruszenia przez Klienta przy korzystaniu z Serwisu powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególno?ci dóbr osobistych) lub zasad wspó??ycia spo?ecznego,

d)innego powtarzaj?cego si? naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu.

§ 3 Zawarcie umowy

1.Serwis nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzeda?y dotycz?cej oferowanych w nim produktów, tylko zaproszenie do sk?adania ofert.

2.Przez z?o?enie zamówienia Klient sk?ada spó?ce Douglas ofert? zawarcia umowy sprzeda?y. Szczegó?y dotycz?ce czynno?ci technicznych sk?adaj?cych si? na procedur? zawarcia umowy oraz dotycz?ce metod i ?rodków technicznych s?u??cych wykrywaniu i korygowaniu b??dów we wprowadzanych danych s? dost?pne tutaj.

3.Oferta wi??e tylko wówczas, je?li spó?ka Douglas niezw?ocznie wy?le potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyj?cia oferty przez spó?k? Douglas.

4.Oferta wi??e przez 14 dni od dnia jej z?o?enia przez Klienta. Je?eli spó?ka Douglas nie wy?le w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wys?ania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie wys?ania produktu uwa?a si? za o?wiadczenie o przyj?ciu oferty przez spó?k? Douglas, co oznacza zawarcie umowy sprzeda?y. Do e-maila wskazanego w zdaniu poprzednim za??czony zostanie plik zawieraj?cy tre?? Regulaminu. Douglas, bez podawania przyczyny, zastrzega sobie prawo do nieprzyj?cia oferty z?o?onej przez Klienta.

5.Tre?? oferty, a po jej przyj?ciu tre?? umowy sprzeda?y, jest przechowywana przez spó?k? Douglas i przesy?ana Klientowi e-mailem w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3 powy?ej oraz w potwierdzeniu wys?ania produktu, o którym mowa w ust. 4 powy?ej.

6.Umowa sprzeda?y dochodzi do skutku po cenach, które obowi?zywa?y w chwili z?o?enia przez Klienta oferty, która zosta?a nast?pnie przyj?ta przez spó?k? Douglas. W pozosta?ym zakresie spó?ka Douglas mo?e swobodnie zmienia? ceny. Ceny zawieraj? wszystkie podatki i c?a.

7.Je?eli Klient zarejestrowa? si? w Serwisie, wówczas nie wolno mu przekazywa? has?a osobom trzecim. Serwis nie ponosi odpowiedzialno?ci za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekaza? swoje has?o lub które uzyska?y dost?p do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostro?no?ci przez Klienta przy pos?ugiwaniu si? has?em do konta w Serwisie.

8.Umowy sprzeda?y zawierane s? wy??cznie w j?zyku polskim.

9.Maksymalna liczba identycznych produktów obj?tych jednym zamówieniem nie mo?e przekracza? 10 sztuk.

§ 4 Dostawa

1.Dostawa zamówionego produktu zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy jest na terenie Polski.

2.Przy zamówieniach o warto?ci co najmniej 199,00 z? brutto dostawa jest bezp?atna. Je?eli warto?? zamówienia jest ni?sza ni? 199,00 z? brutto, wówczas Douglas nalicza koszty przesy?ki w wysoko?ci 9,99 z? brutto. Kwota 9,99 z? brutto stanowi koszt jednej przesy?ki, bez wzgl?du na ilo?? zamówionych produktów znajduj?cych si? w jednej przesy?ce. Gdy Kupuj?cy wybierze jako form? p?atno?ci za towar p?atno?? przy odbiorze przesy?ki (p?atno?? za pobraniem), wówczas koszty przesy?ki zwi?kszaj? si? o 2 z? brutto.

3.Dostawa nast?puje za po?rednictwem firmy kurierskiej oraz paczkomatów InPost. Kupuj?cy dokonuje samodzielnie wyboru sposobu dostawy.

4.Termin dostawy wynosi:

a) 1 dzień roboczy- w przypadku umów zawartych do godz. 14:00

b) 1-2 dni robocze- w przypadku umów zawartych po godz. 14:00

5.Dostawa nast?puje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbieraj?cych przesy?k? pod tym adresem nie b?d? badane. Je?eli dostawa jest niemo?liwa lub utrudniona ze wzgl?du na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który sta? si? niepoprawny lub ze wzgl?du na fakt, ?e dostawa nie zosta?a przyj?ta pod tym adresem lub nie zosta?a tam niezw?ocznie przyj?ta – odpowiedzialno?? za to ponosi Klient.

§ 5 Formy p?atno?ci, wymagalno??, odsetki za opó?nienie i zastrze?enie prawa w?asno?ci

1.Klient mo?e wybra? nast?puj?ce formy p?atno?ci za zamówione produkty:

a) szybki przelew online (Przelewy24);

b) karta p?atnicza – Mastercard lub VISA;

c) za po?rednictwem systemu PayPal;

d) karta upominkowa Douglas;

e) przelew bankowy;

f) za pobraniem przy odbiorze przesy?ki (dodatkowy koszt 2 z? brutto) – w przypadku, gdy dostawa dokonywana jest za po?rednictwem firmy kurierskiej;

g) przy odbiorze w perfumerii.

2.Na douglas.pl mo?esz zap?aci? szybkim przelewem online za po?rednictwem Przelewy24. Wybieraj?c t? metod? p?atno?ci zostaniesz przekierowany bezpo?rednio do systemu Przelewy24, w którym masz mo?liwo?? wybrania swojej instytucji bankowej. Kolejny krok to zalogowanie si? do bankowo?ci internetowej oraz potwierdzenie p?atno?ci. Wszystko odbywa si? w szyfrowanym, bezpiecznym po??czeniu SSL, zapewniaj?cym ochron? stron internetowych oraz poufno?? danych przekazywanych drog? elektroniczn?. Po??czenie SSL to gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa zawieranych transakcji. Po dokonaniu p?atno?ci zostaniesz przekierowana/y z powrotem na douglas.pl, a Twoje zamówienie zostanie przekazane do opracowania i wysy?ki.

3.P?atno?? za pomoc? karty p?atniczej, za po?rednictwem systemu PayPal oraz za pomoc? karty upominkowej Douglas dokonywana jest w trakcie sk?adania zamówienia. P?atno?? przelewem bankowym winna zosta? dokonana w terminie wskazanym w ust. 5 poni?ej. Przesy?ka nie zostanie wydana Klientowi przed dokonaniem pe?nej zap?aty.

4.Przy wyborze którejkolwiek z form p?atno?ci wskazanych w ust. 1 powy?ej, Klient ponosi koszty z tym zwi?zane.

5.Przy p?atno?ci kart? p?atnicz? Klient powinien przy sk?adaniu zamówienia poda? nast?puj?ce dane karty: numer karty, data wa?no?ci, imi?, nazwisko i kod autoryzacyjny, jak równie? autoryzowa? kart?. Spó?ka Douglas rezerwuje wówczas nale?n? kwot?. Rachunek karty nie jest w sposób definitywny obci??any t? kwot? do chwili wys?ania produktu. Spó?ka Douglas zobowi?zuje si? nie ?ci?ga? tej kwoty przed chwil? wys?ania produktu.

6.P?atno?? przelewem bankowym winna zosta? dokonana w terminie 7 dni od dnia z?o?enia zamówienia. W razie braku p?atno?ci w terminie 7 dni od dnia z?o?enia zamówienia, Klient otrzyma od Douglas e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zap?aty. Je?eli Klient nie dokona p?atno?ci za zamówienie w terminie 14 dni od daty z?o?enia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacj? o anulowaniu zamówienia.

7.P?atno?? za po?rednictwem systemu PayPal jest dokonywana na platformie PayPal. Po wybraniu PayPal jako formy p?atno?ci, Klient b?dzie przekierowany do strony PayPal. Bezpo?rednio po dokonaniu p?atno?ci, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stron? Serwisu.

8.Zasady wydawania oraz u?ywania karty upominkowej okre?la odr?bny Regulamin karty upominkowej Douglas, dost?pny tutaj.

 1. Zamówienie mo?e zosta? tak?e op?acone przy jego odbiorze w perfumerii.

10.Zasady u?ywania kodów rabatowych (powoduj? obni?enie ceny produktów) okre?lone s? przez Douglas wraz z wydawaniem kodów rabatowych.

11.Douglas zastrzega sobie prawo do wy??czenia formy p?atno?ci przy odbiorze przesy?ki (p?atno?? za pobraniem) Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień p?atnych przy odbiorze. Przywrócenie formy dokonania zap?aty przy odbiorze przesy?ki (p?atno?? za pobraniem) dla danego Klienta nast?puje po z?o?eniu i odebraniu kolejnego zamówienia op?aconego w inny sposób ni? przy odbiorze przesy?ki.

12.Dostarczony produkt pozostaje w?asno?ci? spó?ki Douglas do chwili ca?kowitej zap?aty.

§ 6 Prawo odst?pienia

1.Je?eli Kupuj?cy jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przys?uguje mu prawo do odst?pienia od umowy zgodnie z poni?szymi postanowieniami. W przeciwnym razie poni?szych postanowień nie stosuje si?.

2.Kupuj?cy mo?e odst?pi? od umowy bez podania przyczyn w terminie 30 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wys?anie o?wiadczenia o odst?pieniu przed jego up?ywem. Klient mo?e wykorzysta? w tym celu przygotowany przez spó?k? Douglas formularz odst?pienia, który jest za??czany do ka?dego zamówienia, wysy?aj?c uzupe?niony formularz na adres wskazany w ust. 3 poni?ej. Klient mo?e równie? wykorzysta? formularz odst?pienia stanowi?cy za??cznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.

3.Zwracany towar powinien zosta? wys?any przez Klienta na adres: Arvato Services Polska Strefa Douglas ul. Kopytów 44B 05-870 B?onie k. Warszawy, Magazyn DC7 z dopiskiem Douglas.pl.

5.Zwrot towaru powinien nast?pi? wraz z dedykowanymi do niego prezentami.

6.W razie skutecznego wykonania prawa odst?pienia umow? uwa?a si? za niezawart?, a Kupuj?cy jest wolny od wszelkich zobowi?zań. Klient ponosi odpowiedzialno?? za zmniejszenie warto?ci zakupionego towaru b?d?ce wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczaj?cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7.Zwrot towaru powinien nast?pi? niezw?ocznie wraz z wys?aniem o?wiadczenia o odst?pieniu albo oddzielnie – nie pó?niej jednak ni? w terminie 14 dni od dnia wys?ania przez Kupuj?cego o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy. Zwrot towaru za pomoc? przesy?ki za pobraniem nie b?dzie akceptowany (przesy?ki takie nie b?d? odbierane, w zwi?zku z czym towar uznaje si? za niezwrócony).

8.Towar mo?e zosta? zwrócony przez Klienta równie? za po?rednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez spó?k? Douglas. O ile zwrot towaru dokonywany jest wraz ze z?o?eniem przez Klienta o?wiadczenia o odst?pieniu, wówczas do przesy?ki kurierskiej Klient winien za??czy? o?wiadczenie o odst?pieniu (Klient mo?e wykorzysta? formularz odst?pienia).

W celu nadania przesy?ki kurierem DHL, kliknij tutaj.

W pierwszym kroku podaj powód zwrotu lub nr zwracanego zamówienia.

Nast?pnie podaj dane nadawcy zwracanego zamówienia.

W kolejnym kroku wybierz, czy chcesz nada? paczk? samodzielnie w dowolnym punkcie DHL Parcel Shop (mo?esz wygenerowa? etykiet? samodzielnie lub zaznaczy? opcj? wydruku etykiety w punkcie DHL) lub umów kuriera, który odbierze paczk? bezpo?rednio od Ciebie (wybierz dogodny dla siebie termin oraz zaznacz czy wydrukujesz etykiet? samodzielnie, czy kurier ma przyjecha? z wydrukowanym listem przewozowym).

Potwierdzenie mo?liwo?ci nadania zostanie wys?anie na Twój adres e-mail wraz z etykiet?.

9.Koszt zwrotu towaru dokonany na podstawie ust?pu 6 powy?ej – a wi?c za po?rednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Douglas – ponosi spó?ka Douglas. O ile zwrot towaru dokonany zostanie w inny sposób, wówczas koszt zwrotu ponosi Klient.

10.Zwrot uiszczonej przez Kupuj?cego ceny produktu wraz z kosztami jego przesy?ki do Kupuj?cego zostanie dokonany przez spó?k? Douglas niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od dnia otrzymania o?wiadczenia Klienta o odst?pieniu od umowy. Zwrot dokonany zostanie przy u?yciu takiej samej formy p?atno?ci, jakiej u?y? Klient, przy czym w razie dokonania przez Klienta p?atno?ci za pomoc? karty upominkowej zwrot nast?pi poprzez wydanie Kupuj?cemu e-bonu. W przypadku p?atno?ci za pobraniem, zwrot mo?liwy jest wy??cznie na wskazany przez Kupuj?cego polski numer rachunku bankowego.

11.Je?eli Kupuj?cy zap?aci? za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nast?pi na rachunek bankowy, wskazany przez Kupuj?cego w o?wiadczeniu o odst?pieniu od umowy. W przypadku, gdy Kupuj?cy nie wskaza? takiego numeru w o?wiadczeniu o odst?pieniu, zwrot nast?pi dopiero po przekazaniu przez Kupuj?cego wy??cznie polskiego numeru rachunku bankowego spó?ce Douglas.

12.Je?eli Kupuj?cy zap?aci? za towar przy odbiorze przesy?ki (p?atno?? za pobraniem), wówczas zwrot nast?pi na rachunek bankowy wskazany przez Kupuj?cego w o?wiadczeniu o odst?pieniu od umowy (o ile kupuj?cy wskaza? taki rachunek). Je?eli Kupuj?cy nie wskaza? rachunku bankowego, spó?ka Douglas wy?le do Kupuj?cego na podany przez niego adres e-mail z pro?b? o przes?anie numeru rachunku bankowego, na który powinien nast?pi? zwrot lub skontaktuje si? z Kupuj?cym w tej sprawie telefonicznie.

13.Serwis nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nast?pi?a p?atno?? za produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana równie? przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesy?ki do Kupuj?cego.

14.Prawo odst?pienia nie przys?uguje Kupuj?cemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy:

a)w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed?ug specyfikacji konsumenta lub s?u??ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz ulegaj?ca szybkiemu zepsuciu lub maj?ca krótki termin przydatno?ci do u?ycia;

c)w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz?towanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo?na zwróci? ze wzgl?du na ochron? zdrowia lub ze wzgl?dów higienicznych, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu.

§ 7 Reklamacje

1.Douglas zobowi?zany jest dostarczy? produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupuj?cy jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzeda?y stosuje si? przepisy Kodeksu cywilnego o sprzeda?y (przepisy dot. r?kojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytu?u wad produktu (rzeczy) powinny by? zg?aszane zgodnie z tymi przepisami.

2.Je?eli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupuj?cy mo?e sk?adaj?c reklamacj?:

a) ??da? usuni?cia wady albo

b) ??da? wymiany produktu na produkt wolny od wad albo

c) z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny albo

d) z?o?y? o?wiadczenie o odst?pieniu od umowy (od umowy nie mo?na odst?pi?, o ile wada produktu jest nieistotna).

3.Douglas jest zobowi?zany wymieni? rzecz wadliw? na woln? od wad lub usun?? wad? w rozs?dnym czasie bez nadmiernych niedogodno?ci dla Kupuj?cego. Douglas mo?e odmówi? zado??uczynienia ??daniu Kupuj?cego, je?eli doprowadzenie do zgodno?ci z umow? produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupuj?cego jest niemo?liwe, albo w porównaniu z drugim mo?liwym sposobem doprowadzenia do zgodno?ci z umow? wymaga?oby nadmiernych kosztów.

4.W razie, gdy Kupuj?cy z?o?y o?wiadczenie o obni?eniu ceny, albo odst?pieniu od umowy, wówczas Douglas mo?e jednak wymieni? wadliwy produkt na wolny od wad, albo wad? usun??, o ile czynno?ci te nast?pi? niezw?ocznie i bez nadmiernych niedogodno?ci dla Kupuj?cego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy produkt by? ju? wymieniony lub naprawiany przez Douglas albo Douglas nie uczyni? zado?? obowi?zkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowi?zkowi usuni?cia wady.

5.Kupuj?cy mo?e zamiast zaproponowanego przez Douglas usuni?cia wady ??da? wymiany produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu ??da? usuni?cia wady, chyba ?e doprowadzenie produktu do zgodno?ci z umow? w sposób wybrany przez Kupuj?cego jest niemo?liwe, albo wymaga?oby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Douglas.

6.Obni?ona cena powinna pozostawa? w takiej proporcji do ceny wynikaj?cej z umowy, w jakiej warto?? produktu z wad? pozostaje do warto?ci produktu bez wady.

7.Przy ocenie nadmierno?ci kosztów – o których mowa w ust. 3 oraz 5 powy?ej - uwzgl?dnia si? warto?? produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak?e bierze si? pod uwag? niedogodno?ci, na jakie nara?a?by Kupuj?cego inny sposób zaspokojenia.

8.Reklamacje nale?y sk?ada? pisemnie na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu.

9.Sk?adaj?c reklamacj? nale?y opisa? wad? produktu. Kupuj?cy mo?e wykorzysta? do tego celu formularz zwrotu przes?any Kupuj?cemu wraz z produktem. Produkt musi zosta? przes?any z powrotem wraz z reklamacj? na adres wskazany w § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przes?anie produktu jest zb?dne dla wyja?nienia sprawy, a Kupuj?cy ??da jedynie obni?enia ceny, o ile uprawnienie takie mu przys?uguje. Kupuj?cy zobowi?zany jest jednak przes?a? produkt na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu, je?li spó?ka Douglas uzna to za konieczne. Koszt przesy?ki zwracany jest przez Sprzedawc? w razie uznania reklamacji za uzasadnion?. Przes?anie produktu przez Kupuj?cego na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu za pobraniem nie b?dzie akceptowane. Produkt mo?e zosta? równie? przes?any przez klienta za po?rednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez spó?k? Douglas. Aby umówi? termin odbioru produktu przez firm? kuriersk? nale?y skontaktowa? si? ze spó?k? Douglas telefonicznie (nr tel. 801 101 800).

10.Douglas, najpó?niej w ci?gu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje si? do z?o?onej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym post?powaniu. W przypadku, gdy reklamacja b?dzie uzasadniona, Serwis poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Je?eli Kupuj?cy za??da? wymiany rzeczy lub usuni?cia wady, albo z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny, okre?laj?c kwot?, o któr? cena ma by? obni?ona, a Douglas nie ustosunkowa? si? do tego ??dania w terminie 14 dni, uwa?a si?, ?e ??danie to uzna? za uzasadnione.

11.Douglas odpowiada z tytu?u r?kojmi, je?eli wada zostanie stwierdzona przed up?ywem dwóch lat od dnia wydania produktu Kupuj?cemu. Roszczenie o usuni?cie wady lub wymian? rzeczy sprzedanej na woln? od wad przedawnia si? z up?ywem roku, licz?c od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie mo?e zakończy? si? przed up?ywem terminu okre?lonego w zdaniu poprzednim.

12.Douglas nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty oraz nie ?wiadczy us?ug posprzeda?owych.

13.Kupuj?cy posiada mo?liwo?? skorzystania z pozas?dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:

a.Kupuj?cy uprawniony jest do zwrócenia si? do sta?ego polubownego s?du konsumenckiego dzia?aj?cego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygni?cie zaistnia?ego sporu;

b.Kupuj?cy uprawniony jest do zwrócenia si? do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz?cie post?powania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistnia?ego sporu;

c.Kupuj?cy mo?e uzyska? bezp?atn? pomoc w sprawie rozstrzygni?cia sporu korzystaj?c tak?e z bezp?atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji spo?ecznej, do której zadań statutowych nale?y ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

14.Je?eli Kupuj?cy nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje si? (zastosowanie znajduj? przepisy Kodeksu cywilnego). Reklamacja powinna zosta? z?o?ona na adres wskazany w ust. 8 powy?ej.

§ 8 Odpowiedzialno?? odszkodowawcza

1.Odszkodowanie za naruszenie obowi?zków wynikaj?cych z umowy nale?y si? w wypadkach przewidzianych w obowi?zuj?cych przepisach. To samo dotyczy odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny. Nale?y przestrzega? wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Douglas nie odpowiada za skutki u?ycia produktów niezgodnie z tymi wskazówkami, ani za skutki niezastosowania si? do tych wskazówek.

2.Odpowiedzialno?? Douglas wobec Klienta nie b?d?cego konsumentem ograniczona jest do kwoty, jak? Klient ui?ci? za reklamowany produkt (wzgl?dnie kosztów dostawy, je?eli reklamacj? obj?te s? koszty dostawy).

§ 9 Postanowienia pozosta?e

1.Je?eli tre?ci zamieszczone przez Klienta w Serwisie (np. oceny produktów) stanowi? utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient dobrowolnie zamieszczaj?c takie tre?ci w Serwisie udziela spó?ce Douglas niewy??cznej, nieodp?atnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez spó?k? Douglas z tych utworów, która obejmuje w szczególno?ci publikacj? utworów w Serwisie. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje si? prawo polskie, z wy??czeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach mi?dzynarodowej sprzeda?y towarów.

Za??cznik 1

Wymagania techniczne korzystania z Serwisu oraz informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagro?eniach zwi?zanych z korzystaniem z Serwisu, a tak?e o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez spó?k? Douglas do systemu informatycznego u?ytkownika.

Rozdzielczo?? ekranu

Ustawienia monitora s? decyduj?ce dla komfortu zakupów w sklepie online. Dla optymalnej wielko?ci i kolorystyki zalecamy rozdzielczo?? 1024x768 piksela lub wy?sz? oraz g??bi? barw 32-bit. Dzi?ki temu najwa?niejsze elementy boczne b?d? si? znajdowa? w polu widzenia, teksty b?d? wyra?ne a kolory optymalne. Je?li obraz sklepu online nie jest zadawalaj?cy, nale?y skontrolowa? ustawienia ekranu.

Przegl?darka

W celu przej?cia do strony www.hefesde.com potrzebna jest przegl?darka internetowa. Przegl?darki s? stale doskonalone a wraz z nimi strony internetowe. Nale?y zwróci? uwag? na to, aby od czasu do czasu aktualizowa? przegl?dark?. Zalecamy Microsoft Internet Explorer od wersji 7 lub Mozilla Firefox od wersji 2, w celu optymalnego skorzystania ze strony www.hefesde.com.

Cookies (Ciasteczka)

?Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe zapisywane przez przegl?dark? na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji s?u??cych do identyfikowania Klienta b?d? zapami?tywania historii dzia?ań podejmowanych przez Klienta na stronach internetowych Serwisu. Pliki ?cookies” umo?liwiaj? komfortowe zakupy online. Dlatego zdecydowali?my o korzystaniu z cookies jako bazy zakupów online. Cookies zapami?tuj?, np. koszyk z produktami lub informacje o logowaniu, które nie ulegaj? zniszczeniu w momencie przej?cie na inn? stron? internetow?. Oczywi?cie mo?na samemu zdecydowa? o wykorzystaniu cookies przy pomocy ustawień przegl?darki internetowej. Mo?na korzysta? z cookies zawsze lub podczas jednej wizyty (sesji), odrzuci? je lub korzysta? z nich po potwierdzeniu. Douglas korzysta zarówno z cookies, które s? aktywne tylko podczas wizyty online jak równie? cookies aktywnych stale. Zapewniamy: ?adne z zastosowanych cookies nie mo?e wyrz?dzi? szkód komputerowi! W sekcji Pomocy wi?kszo?ci przegl?darek internetowych mo?na znale?? instrukcje jak wy??czy? zapisywanie przez przegl?dark? plików cookies, ale poniewa? dzi?ki nim Klient mo?e w pe?ni wykorzysta? oferowane przez Serwis funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej mo?liwo?ci. Szczegó?owe informacje na temat plików cookies zawiera nasza ?Polityka cookies” dost?pna tutaj.

Javascript

Zakupów mo?na dokona? równie? bez problemów po dezaktywacji skryptów java w przegl?darce. Zalecamy jednak akceptacj? skryptu java, poniewa? jest on podstaw? do korzystania z atrakcyjnych funkcji dodatkowych. Ponadto javascript umo?liwia optymalne i przyjazne dla u?ytkownika korzystanie ze sklepu online.

Flash

Lubisz odrobin? rozrywki przy zakupach? Prezentacje marek na stronie startowej oraz wszystko o naszych markach to tylko niektóre atrakcje prezentowane w wersji animowanej na naszych stronach. W celu obejrzenia animacji potrzebny jest Adobe Flash Player, którego mo?na bezp?atnie pobra? w Internecie. Je?li nie jest on zainstalowany, wskazujemy na miejsce, z którego mo?na go pobra?. Istnieje mo?liwo?? bezpo?redniego pobrania i zainstalowania Flash Player.

Bezpieczeństwo dzi?ki szyfrowaniu SSL

Twoje zamówienia i dane osobowe jak nazwisko, adres lub dane karty kredytowej s? zabezpieczone nowoczesnymi systemami. Przenoszenie danych odbywa si? w sposób zakodowany, nieczytelny dla osób trzecich, z zastosowaniem Secure Socket Layers (SSL) firmy VeriSign, standardu zabezpieczeń, który jest obs?ugiwany przez wszystkie popularne przegl?darki internetowe. Status zabezpieczeń rozpoznasz z zasady po ma?ej k?ódce na dolnym pasku stanu Twojej przegl?darki. Douglas podejmuje wszelkie niezb?dne ?rodki w celu ochrony Twoich danych osobowych. Mo?na nam w tym pomóc, nie przekazuj?c nigdy swojego has?a i wybieraj?c zakodowane przenoszenie danych (SSL), zawsze tam, gdzie to proponujemy (np. podczas sk?adania zamówienia). Je?li dzielisz komputer z innymi osobami, zwró? uwag? na to, aby po ka?dej sesji wylogowa? si?. W ten sposób razem osi?gniemy cel, aby Twoje zakupy internetowe b?d? naprawd? bezpieczne.

Za??cznik 2

Regulacje i informacje dotycz?ce ochrony danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest spó?ka Douglas Polska sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie, adres: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, zarejestrowana w rejestrze przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonym przez S?d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS: 0000051020, NIP: PL 897-166-08-90, REGON: 932675216, kapita? zak?adowy: 28.362.000,00 z? (zwana dalej ?Douglas”).

2.Dokonuj?c rejestracji lub sk?adaj?c zamówienie w Serwisie, Klient wyra?a zgod? na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie spó?ki Douglas oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?, realizacji zamówień i umowy sprzeda?y (wyra?enie zgody odbywa si? poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub w trakcie sk?adania zamówienia). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemo?liwia zrealizowanie zamówienia lub umowy przez Serwis. Klient ponosi odpowiedzialno?? za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3.Spó?ka Douglas przetwarza dane osobowe Klientów niezb?dne do prawid?owej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustaw? z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?. Dane osobowe Klientów s? przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4.Douglas przekazuje dane osobowe Klientów wy??cznie tym przedsi?biorcom, którzy realizuj? na zlecenie spó?ki Douglas zamówienia z?o?one przez Klientów, tj. w szczególno?ci Bertelsmann Media Sp. z o.o. Arvato Services Polska, Kopytów 44B, 05-870 B?onie k. Warszawy. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa si? wy??cznie w celu realizacji zamówień z?o?onych przez Klientów.

5.Spó?ka Douglas ka?dorazowo okre?la dane, które s? niezb?dne do ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn?. Douglas mo?e przetwarza? nast?puj?ce dane osobowe, których katalog mo?e ulega? zmianie w zale?no?ci od rodzaju ?wiadczonych us?ug:

a) nazwisko i imiona;

b) adres zamieszkania lub pobytu;

c) adres do korespondencji, je?eli jest inny ni? adres zamieszkania lub pobytu;

d) adres poczty elektronicznej;

e) numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;

f) p?e?;

g) data urodzenia.

6.Douglas, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udost?pnionych przez Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te s? szczególnie chronione i zabezpieczone przed dost?pem osób nieupowa?nionych.

7.Douglas zapewnia Klientom realizacj? uprawnień wynikaj?cych z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególno?ci prawo wgl?du do tre?ci swoich danych, prawo ??dania aktualizacji danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach okre?lonych w przepisach tej ustawy.

8.Spó?ka Douglas przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych – w tym w celu wysy?anie Klientowi newslettera oraz innych informacji handlowych – jedynie za zgod? Klienta (wyra?enie zgody odbywa si? poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub sk?adania zamówienia).

天天影院