• -15% za zapis na Newsletter
  Subskrybuj Newsletter Douglas i odbierz 15% rabatu.
 • Wysy?ka gratis od 89z?!
  Wszystkie zamówienia powy?ej 89z? wysy?amy GRATIS! Czas dostawy to 3-4 dni robocze!
 • Dostawa w ci?gu 3-4 dni roboczych
  Czas dostawy to 3-4 dni robocze! Wszystkie zamówienia od 89 z? wysy?amy GRATIS!
 • Bezp?atny zwrot
  Zakupione produkty mo?esz z ?atwo?ci? zwróci? w ci?gu 30 dni - tak?e w perfumeriach.
 • Perfumerie
  Znajd? perfumeri? w swojej okolicy Tutaj znajdziesz profesjonalne doradztwo, informacje o us?ugach kosmetycznych, wydarzeniach i aktualnych ofertach.
  U?yj mojej obecnej lokalizacji
 • Karta Douglas
 • Newsletter
O firmie Douglas

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej o firmie Douglas i naszej filozofii przedsi?biorstwa? Zapoznaj si? z poni?szymi informacjami!Perfumerie Douglas

Sukces nie jest dzie?em przypadku! Kompetencje, jako?? i lojalno?? wobec klienta sta?y si? podwalin? sukcesu firmy Douglas jako lidera rynku perfumerii w Europie. W niemal 140 placówkach w Polsce nasi pracownicy staraj? si? spe?ni? wszelkie ?yczenia naszych klientów.

Douglas Holding

Spó?ka akcyjna Douglas Holding AG jest wiod?c? europejsk? grup? która tworzy tzw. ?life style” w bran?y sklepów detalicznych. Poszczególne spó?ki-córki - jak Perfumeria Douglas - s? sprawnymi przedsi?biorstwami handlu detalicznego, które nale?? w swoich bran?ach do liderów rynku, oferuj?cych najwy?szej jako?ci ?wiadczenia. Zapoznaj si? ze stron? Douglas Holding i dowiedz wiele interesuj?cych informacji o grupie Douglas.

Prawa autorskie

Prawa autorskie
Wszelkie informacje, grafiki oraz wzornictwo stron internetowych douglas.pl s?u?? wy??cznie do osobistej informacji naszych klientów. Korzystanie z nich odbywa si? na w?asne ryzyko. Nie przejmujemy odpowiedzialno?ci za korzystanie ze ?wiadczeń lub ich niedost?pno?ci. Dotyczy to równie? szkód b?d?cych tego nast?pstwem. Wszelkie dane niniejszej oferty podlegaj? ochronie praw autorskich zgodnie z §4 i §§87a i nast. ustawy o prawach autorskich. Powielanie, kopiowanie i drukowanie stron internetowych i ich tre?ci (w szczególno?ci filmów, zdj??, tekstów) s? dozwolone wy??cznie w celu z?o?enia zamówienia w sklepie www.hefesde.com. Ka?de inne formy edycji, powielania, przetwarzania i/lub udost?pniania publicznego wykraczaj? poza zwyczajne wykorzystanie i stanowi? naruszenie prawa autorskiego, które jest karalne i mo?e stanowi? podstaw? do roszczeń o odszkodowanie. Materia? dost?pny na stronie douglas.pl Materia? zdj?ciowy na stronie douglas.pl zosta? stworzony dla/ lub przez perfumeri? Douglas Sp. z o.o. lub dostarczony do dyspozycji przez partnerów bran?owych. Na stronie znajduj? si? tak?e materia?y zdj?ciowe, nabyte z zasobów Shutterstock, Thinkstock oraz FGotolia. Zosta?y nabyte odpowiednie licencje.

天天影院