• -15% za zapis na Newsletter
  Subskrybuj Newsletter Douglas i odbierz 15% rabatu.
 • Wysy?ka gratis od 89z?!
  Wszystkie zamówienia powy?ej 89z? wysy?amy GRATIS! Czas dostawy to 3-4 dni robocze!
 • Dostawa w ci?gu 3-4 dni roboczych
  Czas dostawy to 3-4 dni robocze! Wszystkie zamówienia od 89 z? wysy?amy GRATIS!
 • Bezp?atny zwrot
  Zakupione produkty mo?esz z ?atwo?ci? zwróci? w ci?gu 30 dni - tak?e w perfumeriach.
 • Perfumerie
  Znajd? perfumeri? w swojej okolicy Tutaj znajdziesz profesjonalne doradztwo, informacje o us?ugach kosmetycznych, wydarzeniach i aktualnych ofertach.
  U?yj mojej obecnej lokalizacji
 • Karta Douglas
 • Newsletter
Dane firmy

Douglas Polska Sp. z o.o.

ul. Zaj?cza 4

00-351 Warszawa

Polska

Cz?onkowie Zarz?du: Micha? Gajkowski, Agnieszka Mosurek-Zava, Tina Müller. Spó?ka zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez S?d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS:0000051020, NIP: PL8971660890, Kapita? zak?adowy: 28.362.000,00 z?

Kontakt email:

info@douglas.pl

Kontakt telefoniczny:

0 801 - 101 800 (op?ata za po??czenie jest zgodna ze stawk? operatora)

Fax:

22 330 98 76

Zakres odpowiedzialno?ci:

Nasza oferta zawiera odes?ania do zewn?trznych stron internetowych nale??cych do osób trzecich. Na tre?ci zawarte na tych stronach firma Douglas Polska Sp. z o.o. nie mamy wp?ywu. W zwi?zku z tym Douglas Polska Sp. z o.o. o?wiadcza, ?e nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?ci pochodz?ce od z zewn?trznych stron. Za tre?ci te, odpowiada zawsze jej w?a?ciciel. Strony, do których odsy?amy, zosta?y zbadane z punktu widzenia ewentualnych naruszeń prawa w chwili, w której zamieszczali?my odes?anie. W razie gdyby na stronie, do której odsy?amy ujawni?y si? naruszenia prawa prosimy o kontakt z naszym Dzia?em Obs?ugi Klienta.


天天影院