• -15% za zapis na Newsletter
  Subskrybuj Newsletter Douglas i odbierz 15% rabatu.
 • Wysy?ka gratis od 89z?!
  Wszystkie zamówienia powy?ej 89z? wysy?amy GRATIS! Czas dostawy to 1-2 dni robocze!
 • Dostawa w ci?gu 1-2 dni roboczych
  Czas dostawy to 1-2 dni robocze! Wszystkie zamówienia od 89 z? wysy?amy GRATIS!
 • Bezp?atny zwrot
  Zakupione produkty mo?esz z ?atwo?ci? zwróci? w ci?gu 30 dni - tak?e w perfumeriach.
 • Perfumerie
  Znajd? perfumeri? w swojej okolicy Tutaj znajdziesz profesjonalne doradztwo, informacje o us?ugach kosmetycznych, wydarzeniach i aktualnych ofertach.
  U?yj mojej obecnej lokalizacji
 • Karta Douglas
 • Newsletter
Polityka prywatno?ci i ochrona danych osobowych

(wersja z dnia 24.05.2018 r.)

Ochrona danych osobowych naszych Klientów ma dla nas najwy?szy priorytet. Zapewniamy, i? dane zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez nas s? chronione zgodnie z przepisami prawa. Poni?ej chcieliby?my poinformowa? Państwa o tym, jakich danych osobowych potrzebujemy od Państwa i w jakim celu je przetwarzamy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spó?ka Douglas Polska Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie (01-042), ul. Okopowa 58/72, zarejestrowana w rejestrze przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS: 0000051020, kapita? zak?adowy 28.362.000,00 z?.I Kiedy i dlaczego zbieramy dane osobowe?

1. Informacje ogólne

Gromadzimy Państwa dane osobowe: podczas realizacji zamówienia, podczas wizyty na naszej stronie internetowej, podczas korzystania z indywidualnej strefy klienta ?Mój Douglas”, podczas korzystania z opcji umówienia terminu wizyt, podczas zapisu i rezygnacji z naszego newslettera, podczas udzia?u w konkursach, podczas akcji testowania produktów, podczas nawi?zywania jakiegokolwiek kontaktu.
Zbieranie przez nas powy?szych danych pomaga nam na indywidualne ukszta?towanie procesu zakupów w sklepie douglas.pl, jak te? na sta?e ulepszanie naszych us?ug. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do realizacji zamówienia, dostarczenia towarów, przetworzenia p?atno?ci, zapobie?enia niew?a?ciwemu korzystaniu z naszej strony internetowej oraz by przedstawia? Państwu oferty i informacje na temat produktów oraz us?ug dostosowane do Państwa preferencji zakupowych.

2. Realizacja zamówienia (zakup na stronie douglas.pl)

W trakcie sk?adania przez Państwa zamówienia na stronie douglas.pl, potrzebujemy od Państwa pewnych informacji. Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezb?dne dla wykonania umowy.
WorldPay (UK) Limited, The Walbrook Building, 25 Walbrook, London EC4N 8AF, Wielka Brytania, jest odpowiedzialna za przetwarzanie p?atno?ci kartami kredytowymi. Wszystkie dane kart kredytowych s? wprowadzane bezpo?rednio do systemu WorldPay (UK) Limited w Londynie i nie mog? by? przez nas odczytywane ani przechowywane.
Dane rozliczeniowe dla zamówień mog? by? przekazywane osobom trzecim, je?eli jest to konieczne do celów windykacji nale?no?ci. W tym kontek?cie zastrzegamy sobie w szczególno?ci prawo do przeniesienia naszej wierzytelno?ci na firm? windykacyjn? lub do zlecenia takiej firmie ?ci?gni?cia naszej wierzytelno?ci.
Je?li wspó?pracujemy z us?ugodawcami, s? oni umownie zobowi?zywani do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w takim samym stopniu jak my.
Państwa dane adresowe i dane zamówienia b?d? przez nas przetwarzane w celach marketingowych dotycz?cych naszej dzia?alno?ci oraz personalizacji oferowanych przez nas produktów i us?ug. Mog? Państwo w ka?dej chwili sprzeciwi? si? takiemu przetwarzaniu Państwa danych wysy?aj?c do nas sprzeciw na adres: rodo@douglas.pl.

3. Mój Douglas

Zakupy w serwisie douglas.pl to wyj?tkowe do?wiadczenie dla naszych klientów zarejestrowanych w strefie "Mój Douglas". Rejestracja jest bezp?atna i otwiera drzwi do Państwa strefy osobistej z wieloma korzy?ciami "Mój Douglas". Wystarczy tylko raz wprowadzi? swój adres e-mail oraz osobiste has?o. Państwo sami mog? zdecydowa?, jakie dodatkowe dane osobowe chc? nam Państwo powierzy?. Im wi?cej wiemy o Państwu, tym lepiej mo?emy odpowiedzie? na Państwa potrzeby i tym wi?kszy komfort mo?emy Państwu zaoferowa? na stronie douglas.pl. W ramach ?Mojego Profilu Urody” mog? Państwo równie? zapisywa? dane takie jak odcień karnacji, czy kolor oczu, które pozwol? Państwu na lepszy dobór kosmetyków. Dane te b?d? przez nas oceniane pod k?tem ofert indywidualnych. Prosimy zapami?ta? dla Państwa bezpieczeństwa, ?e w trakcie aktualizacji Państwa danych na temat adresu e-mail zostan? usuni?te Państwa dane podane w ramach strefy ?Mój Douglas” dotycz?ce p?atno?ci, jak te? dane karty Douglas. Po zakończeniu procedury zmiany adresu e-mail mo?na ponownie zapisa? dane dotycz?ce p?atno?ci. Państwa dane adresowe i dane zamówienia b?d? przez nas przetwarzane w celach marketingowych dotycz?cych naszej dzia?alno?ci oraz oferowanych przez nas produktów i us?ug. Mog? Państwo w ka?dej chwili sprzeciwi? si? takiemu przetwarzaniu Państwa danych wysy?aj?c do nas sprzeciw na adres: rodo@douglas.pl.

4. Umówienie terminu

Informacje (dane) podane w trakcie korzystania z funkcji umówienia wizyty online b?d? wykorzystywane w celu umówienia wizyty oraz w dodatkowym celu, jaki b?dzie wynika? z dodatkowych celów jakie b?d? zaklikane lub zaznaczone przez Państwa w odpowiednim boxie.

5. Newsletter

Na naszej stronie internetowej udost?pniamy funkcjonalno?? zapisu na newsletter. Poprzez zapis na newsletter, który polega na pozostawieniu w formularzu zapisu na newsletter Państwa adresu mailowego wyra?aj? Państwo zgod? na otrzymywanie od nas drog? elektroniczn? spersonalizowanych informacji na temat trendów kosmetycznych oraz promocji w zakresie oferowanych przez nas produktów i us?ug.
W ka?dym momencie mog? Państwo zrezygnowa? z subskrypcji klikaj?c w odpowiedni przycisk w tre?ci newslettera.

6. Konkursy

Za po?rednictwem naszej strony mog? Państwo bra? udzia? w atrakcyjnych konkursach.
Informacje przekazane w trakcie konkursu (dane) zostan? wykorzystane przez nas w celu przeprowadzenia konkursu, w celu przyznania nagród i rozliczenia si? z ich przyznania oraz w dodatkowym celu, jaki b?dzie wynika? z Państwa dodatkowych o?wiadczeń (wyra?onych np. poprzez zaklikane lub zaznaczone przez Państwa w odpowiednim boxie).
O ile dany konkurs nie b?dzie przewidywa? inaczej zwyci?zcy zostan? og?oszeni wy??cznie z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

7. Kampanie testowe

Informacje przekazane w trakcie kampanii testowych (dane) zostan? wykorzystane przez nas w celu przeprowadzenia testów, w celu przyznania nagród i rozliczenia si? z ich przyznania oraz w dodatkowym celu, jaki b?dzie wynika? z Państwa dodatkowych o?wiadczeń (wyra?onych np. poprzez zaklikane lub zaznaczone przez Państwa w odpowiednim boxie).

8. Korzystanie z danych GPS

Je?li korzystaj? Państwo z naszej strony internetowej za po?rednictwem telefonu komórkowego lub poprzez aplikacj? mobiln?, maj? Państwo mo?liwo?? ??dania wy?wietlenia miejscowo?ci w swoim pobli?u. Odbywa si? to przy u?yciu danych GPS w ramach wyszukiwania paczkomatów lub placówek pocztowych, jak te? wyszukiwania naszych perfumerii. Pobrane dane GPS s? wykorzystywane wy??cznie do odpowiednich ??danych us?ug. Dost?p do danych GPS mo?na wy??czy? w dowolnym momencie w ustawieniach Państwa urz?dzenia. Wówczas jednak nie b?dzie ju? mo?liwe automatyczne zlokalizowanie i wyszukanie paczkomatu/placówki pocztowej czy naszej perfumerii w Państwa okolicy. Informujemy jednak, ?e nadal mo?liwe b?dzie wyszukiwanie poprzez podanie kodu pocztowego lub miasta.

II Pliki cookies i inne technologie internetowe

Cookies to pliki tekstowe, które s? przechowywane na komputerze u?ytkownika podczas wizyty na stronie internetowej. W miar? mo?liwo?ci Douglas u?ywa plików cookie, które s? usuwane natychmiast po zamkni?ciu przegl?darki. Te tak zwane sesyjne pliki cookie umo?liwiaj? np. korzystanie z koszyka zakupów na naszych stronach.

Douglas u?ywa równie? plików cookies, które s? przechowywane na Państwa komputerze przez d?u?szy czas. Te pliki cookie zbieraj? dane podczas odwiedzania naszej strony internetowej w celu wykorzystania ich do dzia?ań statystycznych i uczynienia naszego sklepu internetowego jeszcze bardziej przyjaznym dla u?ytkownika. Oprócz plików cookie, Douglas wykorzystuje w niektórych przypadkach technologi? fingerprint (znan? równie? jako klucze IPless) lub inne technologie ?ledzenia, a w szczególno?ci przechowuje zmienne ?rodowiskowe przegl?darki internetowej w bazie danych bez przechowywania unikalnych danych zwi?zanych z u?ytkownikiem, takich jak adres IP.

Na naszej stronie spó?ka Webtrekk GmbH gromadzi i przechowuje zanonimizowane informacje na temat korzystania z sklepu internetowego Douglas. Dane te s? przechowywane na Państwa komputerze za pomoc? tzw. tekstowych plików cookies i pozwalaj? nam analizowa? korzystanie z sklepu w sposób anonimowy oraz poprawia? dla Państwa przyst?pno?? naszej strony. Na przyk?ad w sposób anonimowy dokonuje si? oceny, na których stronach naszego sklepu Państwo byli, gdzie najwyra?niej nie byli Państwo zadowoleni, poniewa? opu?cili Państwo sklep, czy te? gdzie mieli Państwo problemy z wype?nieniem niezb?dnych formularzy. Inne analizy obejmuj? przegl?darki internetowe, z których korzystano lub odwiedzaj?cych z danego kraju, w celu zidentyfikowania problemów lub bli?szego dostosowania zmian do potrzeb odwiedzaj?cych. Uzyskane dane w ?adnym wypadku nie mog? by? wykorzystane do osobistej identyfikacji odwiedzaj?cych nasz? stron? internetow?. Zebrane dane b?d? wykorzystywane wy??cznie w celu udoskonalenia oferty. Wszystkie adresy IP s? skracane i przetwarzane wy??cznie anonimowo. Jakiekolwiek inne u?ycie lub przekazanie Państwa danych osobowych osobom trzecim nie ma miejsca. W ka?dej chwili mog? si? Państwo sprzeciwi? dokonywanej przez nas ocenie Państwa zachowań na stronie.

Ponadto firma Exactag GmbH na nasze zlecenie gromadzi i przechowuje dane na tej stronie internetowej (www.exactag.com) oraz na jej podstronach w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Dane te mog? by? wykorzystywane do tworzenia pseudonimowych profili u?ytkowników. Dane zgromadzone przy u?yciu technologii Exactag nie b?d? – bez odr?bnej zgody w?a?ciwej osoby zainteresowanej - wykorzystywane do osobistej identyfikacji odwiedzaj?cego nasz? stron? internetow? i nie b?d? ??czone z danymi osobowymi osoby nosz?cej pseudonim. W ka?dej chwili mo?na sprzeciwi? si? zbieraniu i przechowywaniu danych z moc? na przysz?o??.

Państwa historia zakupów jest wykorzystywana do personalizacji rekomendacji produktów na naszej stronie. Obejmuje to w szczególno?ci artyku?y i kategorie produktów, które zosta?y ju? obejrzane, wyszukane lub kupione. Wszystkie informacje zbierane w tym celu s? przechowywane anonimowo i nie ma mo?liwo?ci na ich podstawie by zidentyfikowa? Państwa. W ka?dej chwili mog? si? Państwo sprzeciwi? (wysy?aj?c e-mail pod adres: rodo@douglas.pl ) opisanej tu analizie. Prosimy pami?ta?, ?e w takim przypadku nie b?dziemy ju? w stanie zaoferowa? Państwu ?adnych rekomendacji dostosowanych do Państwa potrzeb w tej przegl?darce.

Aby móc rekomendowa? Państwu produkty, które mog? Państwa rzeczywi?cie zainteresowa? na stronach internetowych naszych ró?nych (zmieniaj?cych si?) partnerów, nasza strona wykorzystuje technologie retargetingu w Internecie. Dlatego zwracamy si? do tych internautów z nasz? reklam?, którzy byli ju? zainteresowani nasz? ofert?. Naszym celem jest, aby nasza reklama by?a dla Państwa atrakcyjna i adekwatna.
Wy?wietlanie reklam przy retargetingu nast?puje na podstawie analizy uprzedniego zachowania u?ytkownika opartej na plikach cookie. W ka?dej chwili mog? si? Państwo sprzeciwi? takiej analizie.

W celu dokonania potencjalnych usprawnień dla naszej strony dokonujemy losowo zapisu wybranych wizyt u?ytkowników (tylko z anonimowymi adresami IP).

Kliki i ruchy myszk?, ruchy przewijania (scrollowania) s? zapisywane na naszej stronie i analizowane w pó?niejszym czasie. Do tego celu jest u?ywane internetowe narz?dzie Mausflow firmy Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Dania. Informacje zebrane w ten sposób nie s? odnoszone osobi?cie do danego u?ytkownika i nie s? nikomu przekazywane. W ka?dej chwili mog? si? Państwo sprzeciwi? tej ocenie zachowania u?ytkownika.

Je?li nie chc? Państwo akceptowa? plików cookie na swoim obecnym urz?dzeniu, w przysz?o?ci nie chc? Państwo otrzymywa? plików cookie lub chc? Państwo usun?? pliki cookie ju? otrzymane z dysku twardego, mog? Państwo skorzysta? z funkcji "Pomoc" swojej przegl?darki internetowej, aby dokona? ustawień w taki sposób, ?e istniej?ce pliki cookie zostan? usuni?te lub nie b?d? ju? Państwo otrzymywa? ?adnych nowych plików cookie.

Jednak?e wa?ne funkcje naszej strony internetowej nie mog? by? u?ywane bez plików cookie. Równie? sprzeciwy dokonane za po?rednictwem tej strony internetowej oparte s? na plikach cookie, które zostan? w wyniku zmian ustawień przegl?darki usuni?te. Z tych wzgl?dów zalecamy, aby nie dezaktywowa? korzystania z plików cookie w przegl?darce internetowej.

Korzystanie z piksela Facebooka (Facebook Custom Audiences Pixel)

Na naszej stronie internetowej u?ywamy piksela "Custom Audiences Pixel" firmy Facebook Inc. ("Facebook"). Celem powy?szego jest prezentacja interesuj?cych reklam odwiedzaj?cym nasz? stron? internetow? w ramach ich wizyty w serwisie spo?eczno?ciowym Facebook. W tym celu na naszej stronie internetowej zosta? zaimplementowany piksel z Facebooka. Poprzez ten piksel w trakcie wizyty na naszej stronie zostaje nawi?zane bezpo?rednie po??czenie z serwerami Facebooka. Poprzez to na serwer Facebooka s? przekazywane informacje, ?e odwiedzili Państwo nasz? stron? internetow?, a Facebook przypisuje te informacje do Państwa osobistego konta u?ytkownika na Facebooku. Wi?cej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook oraz praw i mo?liwo?ci wyboru w zakresie ochrony prywatno?ci mo?na znale?? w Polityce Prywatno?ci Facebook'a pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternatywnie mo?na sprzeciwi? si? reklamie opartej na zainteresowaniach na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ (aby to zrobi?, musz? by? Państwo zalogowani na Facebooku) lub sprzeciwi? si? nam bezpo?rednio(wysy?aj?c e-mail pod adres: rodo@douglas.pl).

Korzystanie z funkcji remarketingu lub "Podobnych grup docelowych" Google Inc.

Korzystamy z funkcji remarketingu lub "Podobne grupy docelowe" Google Inc. "("Google"). Funkcja ta umo?liwia dostawcy us?ug kierowanie reklam do odwiedzaj?cych stron? internetow? poprzez dostarczanie spersonalizowanych, interesuj?cych reklam do odwiedzaj?cych stron? internetow? dostawcy podczas odwiedzania innych stron internetowych w sieci Google Display Network. Google wykorzystuje pliki cookie do analizy korzystania ze stron internetowych, co stanowi podstaw? do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach. W tym celu Google przechowuje ma?y plik z sekwencj? liczb w przegl?darkach osób odwiedzaj?cych stron? internetow?. Numer ten s?u?y do rejestrowania wizyt na stronie internetowej oraz anonimowych danych dotycz?cych korzystania z niej. ?adne dane osobowe osób odwiedzaj?cych stron? nie s? przechowywane. W przypadku pó?niejszej wizyty na innej stronie internetowej w sieci wy?wietlania Google, wy?wietlane b?d? Państwu reklamy, które z du?ym prawdopodobieństwem mog? uwzgl?dnia? wcze?niej wyszukiwane produkty i informacje. Mog? Państwo trwale wy??czy? mo?liwo?? u?ywania plików cookie przez Google, korzystaj?c z nast?puj?cego linku oraz pobieraj?c i instaluj?c wtyczk? dost?pn? na stronie: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternatywnie, mo?na wy??czy? obs?ug? plików cookie przez osoby trzecie, odwiedzaj?c stron? dezaktywacji Sieciowej Inicjatywy Reklamowej (Network Advertising Initiative) pod adresem http://www.networkadvertising.org/choices/ i wprowadzaj?c dodatkowe informacje o rezygnacji, o których tam mowa. Wi?cej informacji na temat remarketingu Google i polityki prywatno?ci Google mo?na znale?? na stronie http://www.google.com/privacy/ads/. Mog? si? te? Państwo sprzeciwi? si? wobec korzystania z tej funkcji dla tej strony internetowej.

Korzystanie z Google Adwords Conversion Tracking

U?ywamy internetowego programu reklamowego "Google AdWords" i ?ledzenia konwersji w ramach Google AdWords. Google Conversion Tracking jest us?ug? analityczn? Google Inc. (1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Po klikni?ciu na reklam? wy?wietlan? przez Google, na komputerze u?ytkownika zapisywany jest plik cookie ?ledz?cy konwersj?. Te pliki cookie trac? wa?no?? po 30 dniach, nie zawieraj? ?adnych danych osobowych i w zwi?zku z tym nie s? wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Je?li odwiedzaj? Państwo pewne strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygas?, Google i mo?emy rozpozna?, ?e klikn?li Państwo na reklam? i zostali przekierowani na stron? tej reklamy. Ka?dy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Oznacza to, ?e nie jest mo?liwe ?ledzenie plików cookies na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje zbierane za pomoc? plików cookie konwersji s?u?? do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali si? na ?ledzenie konwersji. Klienci widz? ca?kowit? liczb? u?ytkowników, którzy klikn?li na reklam? i zostali przekierowani na stron? z tagiem do ?ledzenia konwersji. Nie otrzymuj? oni jednak ?adnych informacji, które identyfikuj? u?ytkowników. Je?li nie chc? Państwo uczestniczy? w ?ledzeniu, mog? si? Państwo sprzeciwi? temu poprzez uniemo?liwienie instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przegl?darki (opcja dezaktywacji). Nie b?d? Państwo wówczas uwzgl?dniani w statystykach konwersji. Wi?cej informacji oraz polityk? prywatno?ci Google mo?na znale?? pod adresem: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, https://policies.google.com/privacy?gl=pl lub https://www.exactag.com/en/data-privacy/.

III Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe s? nam potrzebne:

? w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Państwem np. umowy sprzeda?y zawieranej w naszym sklepie on-line (podstawa - umowa);

? w celu realizacji ci???cych na nas obowi?zków wynikaj?cych z prawa podatkowego, oraz rachunkowego (podstawa – przepis prawa);

? w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);

? w celach realizacji dzia?ań posprzeda?owych polegaj?cych na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania sprzedawanymi przez nas markami i produktami i naszymi us?ugami (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);

? w celach analitycznych i statystycznych - lepszego doboru produktów i us?ug do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji oferowanych przez nas produktów i us?ug, optymalizacji procesów obs?ugi, budowania wiedzy o naszych klientach (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);

? w celach zapewnienia bezpieczeństwa us?ug, które ?wiadczymy drog? elektroniczn?, przeciwdzia?anie oszustwom (nasz prawnie uzasadniony interes);

? w celu organizacji programów lojalno?ciowych, konkursów i akcji promocyjnych (nasz prawnie uzasadniony interes);

? by prowadzi? dzia?ania marketingowe z zakresu marketingu bezpo?redniego naszego oraz osób trzecich, dotycz?cego naszej dzia?alno?ci oraz oferowanych przez nas produktów i us?ug (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);

? by dokonywa? personalizacji tre?ci reklamowych w zakresie dotycz?cym naszej dzia?alno?ci oraz oferowanych przez nas produktów i us?ug m.in. zgodnie z uprzednio przegl?danymi tre?ciami, dokonywanymi zakupami, Państwa aktywno?ciami - co b?dzie nast?powa?o na naszej stronie internetowej i w Internecie, na naszych aplikacjach, drog? pocztow? (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes).

Je?li wyra?? Państwo dodatkow? i dobrowoln? zgod? wówczas b?dziemy mogli równie? przetwarza? Państwa dane osobowe w celu przesy?ania Państwu informacji handlowych na temat naszej dzia?alno?ci oraz oferowanych przez nas towarów lub us?ug za po?rednictwem e-mail, SMS/MMS lub wiadomo?ci wys?anych z aplikacji mobilnych.

Ponadto mog? Państwo wyrazi? zgod? na nagrywanie przez nas rozmów telefonicznych prowadzonych z Państwem przez Infolini?, co umo?liwi nam kontrol? standardów prowadzonych rozmów z naszymi Klientami.

IV Odbiorcy danych

W niektórych przypadkach, gdy b?dzie to niezb?dne dla wykonywanych przez nas us?ug lub obowi?zku prawnego, b?dziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych nast?puj?cym grupom odbiorców:

? naszym upowa?nionym pracownikom i wspó?pracownikom, którym Państwa dane osobowe b?d? ujawniane po to, by mogli wykona? swoje obowi?zki;

? podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych w zwi?zku z wykonywaniem na nasz? rzecz us?ug (przetwarzaj?cy), np. dostawcy narz?dzi IT, firmy ?wiadcz?ce us?ugi archiwizacyjne, firmy obs?uguj?ce wysy?k? wiadomo?ci e-mail oraz sms, nasi doradcy, agencje reklamowe, firmy windykacyjne;

? innym odbiorcom danych – np. firmom ?wiadcz?cym us?ugi kurierskie i pocztowe, firmom logistycznym, spó?kom z naszej grupy kapita?owej;

? organom publicznym, w tym urz?dom skarbowym, Policji, organom ?cigania, w zwi?zku z prowadzonymi przez nie post?powaniami.

V Czas przetwarzania danych

B?dziemy przetwarza? Państwa dane osobowe, które s? niezb?dne do zawarcia i wykonania zawartych z nami umów przez okres, w którym mog? ujawni? si? roszczenia z tym zwi?zane, czyli przez 6 lat+1 rok od końca roku, w którym dosz?o do wykonania umowy, w tym 6 lat to najd?u?szy mo?liwy okres realizacji roszczeń, plus dodatkowy rok dodajemy na wypadek roszczeń zg?oszonych w ostatniej chwili, problemów z dor?czeniem, a liczenie od końca roku s?u?y okre?leniu jednej daty usuni?cia danych naszych u?ytkowników w danym roku.

Państwa dane osobowe przetwarzane b?d? w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikaj?ce ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostaj? wa?ne.

Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń b?dziemy przechowywa? dowód udzielonej przez Państwa zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych.

VI Uprawnienia zwi?zane z przetwarzaniem danych osobowych

W zwi?zku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych posiadaj? Państwo:

? prawo ??dania od nas dost?pu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usuni?cia (?prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

? wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpo?redniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpo?redniego;

? prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwi?zanych z Państwa szczególn? sytuacj?, je?li dane osobowe s? przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednak?e b?dziemy dalej przetwarza? dane osobowe w niezb?dnym zakresie, je?eli po naszej stronie b?dzie istnia? uzasadniony powód;

? prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody lub ??cz?cej nas z Państwem umowy;

? je?li podstaw? przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadaj? Państwo prawo do cofni?cia tej zgody w dowolnym momencie. Cofni?cie zgody nie wp?ywa jednak na zgodno?? z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonali?my na podstawie zgody przed jej cofni?ciem.

Wszystkie te powy?ej wymienione uprawnienia mog? Państwo wykona?:

? drog? mailow?, wysy?aj?c maila na adres: rodo@douglas.pl;

? zwracaj?c si? do nas pisemnie na adres: Douglas Polska Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie, przy ul. Okopowa 58/72 (Klif Tower), 01-042 Warszawa.

Zwracaj?c si? do nas, prosz? pami?ta? o podaniu nam Państwa danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzi?ki temu sprawniej odpowiemy na Państwa pytania i ??dania.

VII Dobrowolno?? podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych, o które prosimy przy zawarciu umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niezb?dne zawarcia umowy i jej wykonania.

Wyra?enie zgody na wykorzystanie cz??ci danych osobowych do prowadzonych przez nas dzia?ań marketingowych jest dobrowolne i niepowi?zane z umow?. W przypadku niewyra?enia zgody nie b?d? Państwo otrzymywa? od nas ?adnych komunikatów handlowych drog? telefoniczn? lub elektroniczn?.

Ochrona danych osobowych ma dla nas du?e znaczenie. Z tych m.in. wzgl?dów w naszej firmie wyznaczyli?my inspektora ochrony danych osobowych (Piotr Bry?ka), z którym b?d? mogli si? Państwo skontaktowa? we wszelkich kwestiach dotycz?cych Państwa danych osobowych na adres e-mail: rodo@douglas.pl.

Je?eli nasze wyja?nienia i dzia?ania oka?? si? niewystarczaj?ce lub wadliwe, mog? Państwo wnie?? skarg? do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

VIII Kwestie bezpieczeństwa

1. Zabezpieczenie has?em

Jak wygl?da bezpieczne has?o? Has?o bezpieczne powinno by? czysto przypadkowe i sk?ada? si? ze wszystkich znaków i znaków specjalnych podawanych przez klawiatur?. Zasadniczo podczas tworzenia has?a nale?y wzi?? pod uwag? nast?puj?ce kwestie: Has?o powinno sk?ada? si? z: co najmniej o?miu znaków, wielkich i ma?ych liter, cyfr i znaków specjalnych, zmienianych co trzy miesi?ce - a ka?de konto powinno mie? swoje w?asne has?o.
Prosimy by zachowali Państwo w poufno?ci wszelkie dane umo?liwiaj?ce logowanie na naszej stronie internetowej, w tym zw?aszcza by nie udost?pniali ich Państwo nieupowa?nionym osobom trzecim. Nie mo?emy bra? odpowiedzialno?ci za bezprawnie u?yte has?a dost?pu, chyba, ?e ponosimy odpowiedzialno?? za bezprawne u?ycie has?a. Prosimy równie? mie? na uwadze, ?e pozostaj? Państwo automatycznie zalogowani na naszej stronie internetowej do czasu, kiedy si? Państwo aktywnie nie wyloguj?. Zawarto?? Państwa koszyka zakupów jest automatycznie zapami?tywana w Państwa profilu i w sytuacji, gdy nie dokonaj? Państwo aktywnego wylogowania b?d? Państwo przy kolejnej wizycie na naszej stronie znów rozpoznani i powitani w?asnym imieniem.

2. Spam i phishing

Prosimy unika? wysy?ania hase?, loginu lub informacji o koncie poprzez e-mail. Poufnych danych, takich jak has?a, z zasady nie nale?y przekazywa? osobom trzecim z powodu mo?liwego niew?a?ciwego wykorzystania! Prosimy nigdy nie odpowiada? na nieznane wiadomo?ci marketingowe i nie klika? na linki w nich zawarte. W ten sposób potwierdzaj? Państwo spamerowi, ?e Państwa adres rzeczywi?cie istnieje i jest u?ywany. Douglas jest weryfikowany jako nadawca przez TrustedDialog, mo?e by? identyfikowany i klasyfikowany jako autentyczny przez wszystkich dostawców poczty elektronicznej. W skrzynce odbiorczej po lewej stronie od nadawcy mo?na rozpozna? znak. Je?li poczta jest odbierana bez tego znaku, nie pochodzi ona od Douglas.

3. Bezpieczeństwo dzi?ki szyfrowaniu SSL

Dane osobowe takie jak nazwisko, adres, czy dane karty kredytowej s? zabezpieczane u nas nowoczesnymi systemami szyfruj?cymi. Transfer danych odbywa si? w sposób kodowany, niemo?liwy do odczytania przez osoby trzecie. W tym celu korzystamy z tzw. Protoko?u Secure Socket Layers (SSL) firmy GeoTrust - standardu zabezpieczeń, który jest obs?ugiwany przez wszystkie najpopularniejsze przegl?darki internetowe. Po??czenie szyfrowane ?atwo rozpozna? na pierwszy rzut oka po symbolu ma?ej k?ódki na dolnym pasku stanu przegl?darki. Zapewniamy, ?e podejmujemy wszelkie niezb?dne ?rodki w celu ochrony danych osobowych naszych klientów. W zwi?zku z tym prosimy Państwa o nieprzekazywanie nigdy swojego has?a do sklepu www.hefesde.com oraz wybieranie kodowanego transferu danych (SSL), zawsze tam, gdzie to proponujemy (np. podczas sk?adania zamówienia). W przypadku, gdy? dziel? Państwo komputer lub inne urz?dzenie, z którego ??cza si? Państwo z Internetem z osobami trzecimi, prosimy by zwró? uwag?, aby po ka?dej sesji w www.hefesde.com wylogowa? si? na urz?dzeniu. W ten sposób wspólnie osi?gniemy cel, aby Państwa zakupy w www.hefesde.com by?y zawsze bezpieczne.

4. Trusted Shops

Nasz sklep internetowy posiada znak jako?ci ?Trusted Shops”.
Firma Trusted Shops ma ponad 15 lat do?wiadczenia w zabezpieczeniu zakupów online i certyfikowa?a ju? ponad 20.000 sklepów w Europie. Znakiem jako?ci Trusted Shops mog? pos?ugiwa? si? tylko sklepy, które spe?niaj? jasno okre?lone kryteria jako?ci takie jak odpowiedzialna polityka prywatno?ci, niezawodna obs?uga klienta czy transparentna komunikacja z klientem. Dostarcza tak?e narz?dzia s?u??ce do zbierania wiarygodnych opinii o sprzedawcach i oferowanych przez nich produktach.

IX Zmiany Polityki Prywatno?ci

W przypadku wprowadzenia przez nas nowych produktów lub us?ug, zmiany procedur internetowych, dalszego rozwoju technologii bezpieczeństwa Internetu, czy te? zmian prawnych Polityka Prywatno?ci b?dzie musia?a ulega? zmianom. Z tych wzgl?dów zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupe?nienia niniejszej Polityki Prywatno?ci w zale?no?ci od potrzeb. Zmiany opublikujemy tutaj. W zwi?zku z tym prosimy by regularnie odwiedzali Państwo t? stron? internetow?, aby dowiedzie? si? o aktualnym statusie Polityki Prywatno?ci.

天天影院