OTWORZYLI?MY NASZE PERFUMERIE. CA?Y CZAS MO?ESZ ZAMAWIA? W INTERNECIE. DARMOWA DOSTAWA OD 89 Z?
 • -15% za zapis na Newsletter
  Subskrybuj Newsletter Douglas i odbierz 15% rabatu.
 • Wysy?ka gratis od 89z?!
  Wszystkie zamówienia powy?ej 89z? wysy?amy GRATIS! Czas dostawy to 1-2 dni robocze!
 • Dostawa w ci?gu 1-2 dni roboczych
  Czas dostawy to 1-2 dni robocze! Wszystkie zamówienia od 89 z? wysy?amy GRATIS!
 • Bezp?atny zwrot
  Zakupione produkty mo?esz z ?atwo?ci? zwróci? w ci?gu 30 dni - tak?e w perfumeriach.
 • Perfumerie
  Znajd? perfumeri? w swojej okolicy Tutaj znajdziesz profesjonalne doradztwo, informacje o us?ugach kosmetycznych, wydarzeniach i aktualnych ofertach.
  U?yj mojej obecnej lokalizacji
 • Karta Douglas
 • Newsletter

OTWORZYLI?MY PERFUMERIE!

W zwi?zku z najnowszym rozporz?dzeniem Rady Ministrów otworzyli?my wszystkie perfumerie stacjonarne Douglas w Polsce.

Zapraszamy do wszystkich perfumerii w godzinach otwarcia galerii handlowych.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo klientów i pracowników

Zapoznaj si? z poni?szymi zasadami higieny i bezpieczeństwa jakie obowi?zuj? w otwartych perfumeriach Douglas:

 •  Zastosuj ?rodki higieny tj. maseczka i r?kawiczki. Skorzystaj z ?elu antybakteryjnego i za?ó? r?kawiczki – dost?pne s? przy wej?ciu do perfumerii
 •  Zachowaj 2 metrowy odst?p i dostosuj si? do wyznaczonych stref bezpieczeństwa
 •  Podczas dokonywania zakupów przytrzymaj artyku?y do skanowania oraz korzystaj z bezdotykowych p?atno?ci

Pracownicy perfumerii wyposa?eni s? w r?kawiczki oraz maski. Przy stanowiskach kasowych wyznaczone zosta?y strefy bezpieczeństwa, a tak?e oznaczenia informuj?ce o przebiegu kolejki. ?rodki do dezynfekcji s? ogólnodost?pne dla klientów, a powierzchnie perfumerii regularnie czyszczone oraz odka?ane. Liczba osób mog?cych przebywa? na terenie sklepu ograniczona jest zapisami rozporz?dzenia, a szczegó?owe informacje dost?pne s? w lokalizacjach. W obecnej sytuacji nie ma mo?liwo?ci dotykowego testowania produktów piel?gnacyjnych i makija?owych.

Zamówienia na douglas.pl

Wszystkie produkty dost?pne w perfumeriach stacjonarnych
mo?esz kupi? tutaj, na Douglas.pl

Obni?yli?my próg darmowej dostawy do 89 z?.
Mo?esz wybra? dostaw? realizowan? przez kurierów DHL,
lub zamówi? swoje zakupy do paczkomatu InPost.
Z mi?o?ci? i zgodnie z surowymi przepisami higienicznymi
pakujemy paczki i dostarczamy je do domu tak szybko,
jak pozwalaj? na to obecne okoliczno?ci.


Je?li masz pytania dotycz?ce Twojego zamówienia lub zakupów na Douglas.pl,
zapraszamy do kontaktu drog? e-mailow? pod adresem info@douglas.pl
Nasza infolinia pracuje od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 9.00-17.00

天天影院